AUTHOR:

Azad Archives

A Letter to an Old Friend

by Alexa Gris Thinking about you happens often, without my permission, but it happens.  I don’t want to miss you, but sometimes I do. I don’t want to hate you, but most of the time, I do. Ten years later, why do you still take up so much space in my mind after taking what […]

10 October 2021 | Azad Archives

Նամակ հին ընկերոջը

Ալեքսա Քրիս Քո մասին մտածելը հաճախ է տեղի ունենում, առանց իմ թույլտվության, բայց տեղի ունենում է։ Ես չեմ ուզում կարոտել քեզ, բայց երբեմն կարոտում եմ։ Ես չեմ ուզում ատել քեզ, բայց ժամանակի մեծ մասն ատում եմ։ Տասը տարի անց ինչու՞ ես այդքան տարածք զբաղեցնում իմ մտքում, երբ մարմնիցս վերցրել ես այն ամենն, ինչ կարող էիր։  […]

10 October 2021 | Azad Archives

borders are

borders are 1. invisible margins 2. like a necklace with a clasp too tight 3. traffic lights pulsating the color of blood 4. ruled the cause of death 5. quicksand that eat the enemy whole 6. uncertain who the enemy is 7. hours of absence turned years of absence turned decades of 8. absence 9. […]

05 October 2021 | Azad Archives

I remember that girl

By Maria Kjdrian  Content Warning: sexual assault, childhood trauma I remember that child, that happy, go-lucky child. I have pictures of her in my album. Yes, I do remember her. But weirdly, I can’t seem to remember being her.  Why is it so difficult for me to recollect all the happy moments and fun experiences […]

25 August 2021 | Azad Archives

Ես հիշում եմ այն աղջկան

Մարիա ԳԺտրեան Զգուշացում․ տեքստը պարունակում է սեռական ոտնձգության, տրավմայի նկարագրություն Ես հիշում եմ այդ երեխային, երջանիկ, անհոգ երեխային։ Իմ ֆոտոալբոմում նրա լուսանկարները կան։ Այո՛, հիշում եմ նրան։ Բայց, տարօրինակ կերպով, կարծես չեմ հիշում, որ այդ երեխան ես էի։  Ինչու՞ է ինձ համար դժվար վերհիշել մանկությանս ընթացքում ապրած բոլոր երջանիկ պահերը, զվարճալի փորձառությունները։ Ինչու՞ եմ միշտ […]

25 August 2021 | Azad Archives

Could be

By Sargon Yousefian Dezag Tekkie Assimilation as  Erasure.  I’ve spent a good chunk  Of my life not understanding  What happened around me. I was wanted to pass  As something impossible.  Things were thought,  Maybe taught to be,  as circumstantial  To hide oppression.  I was cancelled,  In order to be adjusted.

18 August 2021 | Azad Archives

Queer Armenian Voices: Hagop Najarian

The relationship between Armenian parents and their LGBTQ+ children often ends with a strained relationship or complete loss of family.  Armenian parents and families fear what they don’t know, or what the community deems “unnatural.” Instead, they’d rather hide the truth from themselves and friends by denying the “queer” part of their child.  I gather […]

30 July 2021 | Azad Archives

Քվիր հայ ձայներ․ Հակոբ Նաջարյան

Հայ ծնողներին և նրանց ԼԳԲՏՔ+ զավակների միջև փոխհարաբերությունները հաճախ ավարտվում են լարվածությամբ կամ ընտանիքի կորստով։  Հայ ծնողներն ու ընտանիքները վախենում են այն ամենից, ինչ իրենք չգիտեն, կամ ինչ համայնքը որակում է որպես «անբնական»: Փոխարենը նրանք նախընտրում են թաքցնել ճշմարտությունն իրենք իրենցից և ընկերներից՝ հերքելով իրենց երեխայի «քվիր» լինելը։  Ես հույս ունեմ, որ հայկական համայնքը կարող […]

30 July 2021 | Azad Archives

Reflections on being a Queer Armenian

By: Alexandria Kazandjian To openly say I am a queer Armenian is a privilege I never thought I would have. I have gone from feeling outcast from my community for not speaking Armenian to coming out directly to the Armenian community as a nonbinary lesbian. Understanding identity, whether it be related to ethnicity, gender, or […]

07 July 2021 | Azad Archives

Մտորումներ քվիր հայ լինելու շուրջ

Ալեքսանտրիա Գազանճեան: Երբեք չէի մտածի, որ մի օր արտոնություն կունենամ բացահայտ ասելու, որ քվիր հայ եմ։  Հայերեն չխոսելու պատճառով ես իմ համայնքում վտարյալ եմ եղել, իսկ հիմա վերադարձել եմ հայ համայնք՝ արդեն որպես ոչ բինար լեսբուհի։  Ինքնությունը հասկանալը, կվերաբերի դա ազգությանը, գենդերին, թե սեռականությանը, կարող է մարտահրավեր լինել հարափոփոխ միջավայրում։ Ինքնությունս ճանաչելու իմ ճանապարհը փոխվել […]

07 July 2021 | Azad Archives